Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted.

Foreningens navn: SPORTSFISKEREN LANGELAND.
Foreningens hjemsted: Langeland.
Adresse: Formandens adresse.

§ 2
Formål.

1.Foreningens formål er gennem sammenslutning af sportsfiskere at fremme gode betingelser for sportsfiskeriet på Langeland / Sydfyn, samt fremme interessen for denne sport.
2.At beskytte fiskebestandene ved påtale af ulovligt og hensynsløst fiskeri.
3.At arrangere fælles fisketure.
4.At søge at ophjælpe fiskebestandene, bl.a. ved udsætning af yngel.
5.At arbejde for udviklingen af almindelige sportsfisker- færdigheder ved foredrag, film, m.v.
6.Gennem selskabeligt samvær at fremme kammeratskabet blandt foreningens medlemmer.

§ 3
Forbund

Sportsfiskeren Langeland er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Ved indmeldelse i foreningen er man således samtidig indmeldt i Danmarks Sportsfiskerforbund

§ 4
Pligter

Det er en medlemspligt nøje at overholde fiskerilovene og foreningens vedtægter, samt at meddele sportsfiskeres eventuelle overtrædelser af disse til bestyrelsen.

§ 5
Optagelse og udmeldelse

Enhver kan søge om optagelse i foreningen. Optagelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Ligeledes kan bestyrelsen træffe afgørelse om at foretage eksklusion af medlemmer, der forser sig mod fiskerilovene eller foreningens vedtægter. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling.

§ 6
Kontingent og regnskab

Ved indmeldelse i foreningen betales årskontingent. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet betales forud og opkræves én gang årlig. Restancer udover 1. marts medfører automatisk eksklusion af foreningen. Genoptagelse i foreningen kan kun finde sted efter indbetaling af eventuel restance. Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet skal tilstilles foreningens revisorer senest den 15. november.

§ 7
Ledelse

Foreningen ledes af en formand og mindst seks bestyrelsesmedlemmer. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Genvalg kan ske. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, som er på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer for en toårig periode. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen Ved vakancer udfylder suppleanten posten indtil valgperiodens udløb, hvorefter vedkommende afgår. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Der føres en protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlinger. Foreningen tegnes af formanden og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved pantsætning dog af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

§ 8
Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Den ordinære generalforsamling afholdes i Rudkøbing i december måned med følgende dagsorden:

1 Valg af to stemmetællere
2 Valg af dirigent.
3 Aflæggelse af beretning
4 Aflæggelse af regnskab
5 Fastlæggelse af kontingent.
6 Behandling af indkomne forslag.
7 Valg af formand / bestyrelsesmedlemmer.
8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9 Valg af revisorer.
10 Valg af revisorsuppleant.
11 Eventuelt.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, når den er bekendtgjort mindst én måned i forvejen – eksempelvis i foreningens program eller på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Ved lovændringer og ved valg sker afstemningen skriftligt, dersom blot eet medlem ønsker det.
Ved andre afgørelser ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen begærer skriftlig afstemning.
Almindeligt stemmeflertal er gældende, dog kan lovændring kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilstillet formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne. En sådan begæring skal indeholde en dagsorden. På den ekstraordinære generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage efter at formanden har modtaget begæring herom, kan kun forhandles de på dagsordenen anførte punkter.

§ 10
Foreningens ophævelse.

Foreningen kan ikke opløses, så længe 1/3 af dens medlemmer gør påstand om dens beståen. Såfremt foreningen ophæves, træffer en generalforsamling afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

§11
Udvalg

Der kan nedsættes udvalg til løsning af nærmere definerede opgaver. Bestyrelsen gør indstilling til generalforsamlingen om nedsættelse af sådanne udvalg. Indstillingen skal være vedlagt en udførlig beskrivelse af udvalgets arbejdsområde og kompetence, ligesom der skal indgå retningslinier for anvendelsen af de af udvalgets arbejde eventuelt skabte værdier. Vedtagelse af nedsættelse af sådanne udvalg sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Nedlæggelse af et udvalg kan ske med 2/3 stemmeflertal blandt de til en generalforsamling fremmødte medlemmer. Ved nedlæggelse af et udvalg overgår alle af udvalgets arbejde skabte værdier til Sportsfiskeren Langeland. Sportsfiskeren Langelands bestyrelse udpeger en formand til sådanne udvalg. Formanden for udvalget udpeger selv det fornødne antal medlemmer til løsning af udvalgets opgave / opgaver. Sådanne udvalg aflægger revideret regnskab og beretning på den ordinære generalforsamling, samt hvis det kræves af bestyrelsen, da også på eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Udvalgenes regnskab revideres af Sportsfiskeren Langelands revisorer.

Således vedtaget på generalforsamlingen

December 2009

Aktiviteter

Nyhedsbrev